B1Lựa chọn sản phẩm mình yêu thích sau đó thêm vào giỏ hàng

Click thêm vào giỏ hàng tại trang có hiện sản phẩm
Hoặc ở trong các trang sản phẩm đơn

B2: Kiểm tra Đơn hàng của bạn ở giỏ hàng mini hoặc trang giỏ hàng

Trang giỏ hàng nhỏ
Trang giỏ hàng

B3: Tiến tới thanh toán khi đã kiểm tra sản phẩm

Tới trang thanh toán

Sau đó bạn chỉ cần điền đầy đủ thông tin về đơn hàng là hoàn thành